Спад на земеделието и услугите за първото тримесечие на 2015 г.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт1 (БВП) през първото тримесечие на 2015 г. възлиза на 17 245 млн. лв. по текущи цени (табл. 1 от приложението), съобщиха от НСИ. На човек от населението се падат 2 395 лв. от стойностния обем на показателя. При крадено от 30думи среден за тримесечието валутен курс от 1.74168 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 9 901 млн. долара и съответно на 1 375 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 8 817 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 224 крадено от 30думи евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност2 през първото тримесечие на 2015 г. възлиза на 14 562 млн. лв. по текущи цени.

През първото тримесечие крадено от 30думи на 2015 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си с 0.2 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година, достигайки 3.0%. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1.4 процентни пункта и достига 32.0%. Относителният дял на добавената крадено от 30думи стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява и достига ниво от 65.0% при 66.2% през съответния период на предходната година.

крадено от 30думи
защищено INVITEXT