Спад на земеделието и услугите за първото тримесечие на 2015 г.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт1 (БВП) през първото тримесечие на 2015 г. възлиза на 17 245 млн. лв. по текущи цени (табл. 1 от приложението), съобщиха от НСИ. На човек от населението се падат 2 395 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс крадено от 30думи от 1.74168 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 9 901 млн. долара и съответно на 1 375 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 8 817 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 224 евро.

Създадената от отраслите на крадено от 30думи националната икономика брутна добавена стойност2 през първото тримесечие на 2015 г. възлиза на 14 562 млн. лв. по текущи цени.

През първото тримесечие на 2015 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си с 0.2 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година, достигайки крадено от 30думи 3.0%. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1.4 процентни пункта и достига 32.0%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява и достига ниво от 65.0% при 66.2% през съответния период на предходната година.

защищено INVITEXT