Правителството ще интегрира ромите с компютри за 150 хил. лева

Администрацията на Министерски съвет обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на компютърна техника (хардуер) за изграждане, тестване, внедряване и функциониране на СИСТЕМАТА“, по проект 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия крадено от 30думи на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. – „СИСТЕМА“, по ОП РЧР 2014-2020 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОРЪЧКАТА Е ПУБЛИКУВАНО на Портала за обществени поръчки на крадено от 30думи www.aop.bg , преписка № 00270-2016-0007.

ОБЯВЛЕНИЕТО, РЕШЕНИЕТО И ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА, ЗАЕДНО С ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ, е ДОСТЪПНА НА Профила на купувача на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ:

http://customerprofile.government.bg/Vieworder.php?id=ea70c68d-f2a0-11e5-b1fc-f04da2031065

Стойността на обществената поръчка е 125 000 лева, без ДДС.

защищено INVITEXT