KС отмени следенето в интернет

Конституционният съд /КС/ обяви за противоконституционно МВР и службите да имат достъп до интернет и телефонния трафик на гражданите. Решението, което ще бъде публикувано в цялост малко по-късно на страницата на КС, бе подкрепено от 8 съдии, а трима са подписали с особено мнение.

Конституционното дело № 8/2014 г., е крадено от 30думи образувано по искане на омбудсмана на Република България Константин Пенчев. С решението Съдът обявява за противоконституционни чл. 250а-чл. 250е. Текстовете в Закона гласят:

„Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, съхраняват за срок от 12 месеца данни, създадени или обработени в процеса на тяхната дейност, които са необходими за:

крадено от 30думи

1. проследяване и идентифициране на източника на връзката;

2. идентифициране на направлението на връзката;

3. идентифициране на датата, часа и продължителността на връзката;

4. идентифициране на типа на връзката;

5. идентифициране на крайното електронно съобщително устройство на потребителя или на това, което се представя за негово крайно устройство;

6. установяване крадено от 30думи на идентификатор на ползваните клетки.

(2) Данните по ал. 1 се съхраняват за нуждите на разкриването и разследването на тежки престъпления и престъпления по чл. 319а – 319е от Наказателния кодекс, както и за издирване на лица.

(3) Други данни, включително разкриващи съдържанието на съобщенията, не могат да бъдат съхранявани крадено от 30думи по този ред.

(4) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да унищожат данните след изтичането на срока по ал. 1 /до заплащане на месечната такса/.

Противоконституционни са и чл. 251 и чл. 251а от Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41/2007 г., последно изм. и крадено от 30думи доп., ДВ, бр. 14/2015 г.). Според нормативната уредба, данните по чл. 250а, ал. 1 могат да се предоставят по молба и на компетентен орган на друга държава, когато това е предвидено в международен договор, който е в сила за Република България.

(2) Достъпът до данните по чл. 250а, ал. 1 крадено от 30думи се осъществява при постъпило искане от ръководител на главна или специализирана дирекция по чл. 250б, ал. 1, т. 1 и 2, след писмено разрешение от председателя на Софийския градски съд или от оправомощен от него съдия, за което се издава разпореждане за предоставяне на достъп до данните. За дадените разрешения крадено от 30думи или откази в Софийския градски съд се води специален регистър, който не е публичен.

(3) За резултата от изготвената справка за данните по чл. 250а, ал. 1 компетентният орган на другата държава се уведомява по предвидения в международния договор ред.

Омбудсманът Константин Пенчев се обърна към Конституционния съд, след като крадено от 30думи Съдът на Европейския съюз обяви за нищожна директивата за съхраняване на данни, която позволява на властите достъп до интернет и телефонния трафик на гражданите. Обосновката на това „съхраняване“ е предотвратяване или разкриване на тежки престъпления. Заради нея в края на 2009 г. българските власти промениха Закона за електронните съобщения и крадено от 30думи позволиха на службите да следят трафика в интернет и телефонните контакти.

Евросъдиите обаче решиха, че „директивата се намесва по особено тежък начин в основните права на личен живот и на защита на личните данни“.  Съдебното разрешение обаче се иска само когато няма образувано разследване, в противен случай, прокуратурата търси информацията крадено от 30думи директно от мобилните и интернет оператори.

http://news.ibox.bg/news/id_806050183

защищено INVITEXT

Последвайте ни в Телеграм