Понятието „демокрация“ е най-голямата манипулация на кукловодите

Изобретяването на понятието „демокрация“ е най-голямата историческа мистификация.  Основната задача, която решава  неотменимото зомбиране на масовото съзнание с такива понятия като демократични ценности – е изместването от съзнанието на хората на такива понятия като социална справедливост, и ефективността на работата на управляващата класа.

И на крадено от 30думи хората през цялото време се натрапва  идеята, че има зряла демокрация и незряла демокрация, истинска  и неистинска. Основното нещо е – да бъдат отвлечени от разбирането, че демокрацията е изкуствено измислена концепция, която не съществува в природата на човешкото общество, тъй като механизмът за прилагане на демокрацията, т.е. властта на крадено от 30думи народа, т.е. на всички членове на обществото едновременно, е  технологично невъзможно.

Човекът е  социално същество.  Наричат го още и  „социално животно“. Само в стадото предците на човека са  могли да издържат на силите на природата, на други хищници, за да оцелеят и да се развиват.

Обединението в стадо (клан, племе) крадено от 30думи давало сила на  хората чрез:

а) увеличаване  броя на бойните или работни  единици, действащи едновременно;
б) разделение на труда, което довело до увеличаване на уменията в резултат на специализация.

Разделението на труда предизвиква  необходимостта да се координират действията на хората, които изпълняват различни функции, за да могат резултатите от различни крадено от 30думи дейности на различни членове на общността да имат  един единствен очакван резултат за всички (общо благо). Така се повяват ръководните длъжности – принуда към  съгласуваност на различните членове на общността.

За да бъде ефективно управлението, субектът  на управлението (лидер, владетел, и т.н.) следва да има власт (способността и възможността да крадено от 30думи наложи волята си). За да може общността да  процъфтява, управлението трябва да бъде ефективно и справедливо, а за целта „мениджърът“ трябва да бъде компетентен и да отговаря на етичните концепции на управляваната общност.

По този начин от казаното следва, че властовата функция – това е функция на специалист, а  на крадено от 30думи като на  всички членове на общността, т.е. хората. Да, добрият „мениджър“  трябва да вземе предвид становището на обектите на управление (обратна връзка), за да действа в техен интерес. Също така подчиненият действа по убеждение     многократно по-ефективно, отколкото  действащият под  принуда.

Манипулаторите може да твърдят, че същността на демокрацията е не крадено от 30думи в това всички хора по едно и също време да изпълняват властови функции, а в това,  че тя дава мандат да се изпълняват тези функции на  избраните от тях представители, които вече в интерес на избирателите управляват обществото.

Но това повдига няколко възражения. За да се изрази тази воля, е крадено от 30думи необходимо тя да се осъзнае. За да се реализира нещо, трябва да има за това  точна и пълна информация. Оказва се, че, който контролира информацията, той решава, какво хората избират демократично.

А има и болшинство,  което не ходи до урните, защото вярва, че демокрацията е химера, която са измислили финансовите олигарси, за  да продължат да са  най-главните в този живот.

Т.е. получават се три фактора, които говорят, че не всички членове на общността (дори не и болшинството)  крадено от 30думи дават на управляващите  мандат за власт:

1. Този, който контролира медиите, образователните институции и формира представата на избирателите за това какво е добро и какво е лошо.
2. По-голямата част от избирателите въобще не  участват в изборите (или по своя воля, или организаторите им създават пречки).
3. Организаторите на изборите  крадено от 30думи винаги имат възможност  „правилно“ да решат изборите.

Тези фактори показват, че манипулаторите, идващи на власт, или  запазващи я, изключват по-голямата част от членовете на общността от списъците, които вземат решения за това, кой  трябва да бъде на власт, но има и по-дълбоки причини за технологичната невъзможност за съществуването на реална крадено от 30думи власт на народа.

Големият американски психолог Ейбрахам Маслоу в своята „Мотивация и личност“, пише:

„Мащабните експерименти са установили, че хората, които сами взимат  решения варират от 5 до 30% от населението.“

И  пак там: „Много хора не вземат  свои собствени решения, а  разчитат на мнението на другите, рекламодателите, търговците, родителите крадено от 30думи и журналистите. Те са по-скоро марионетки,  отколкото  независими, отговорни възрастни хора. “

Американският психолог РобъртЧалдини в неговата „Психология на влияние“ дава следните цифри: 95% от хората по природа са имитатори и само 5% – инициатори.

Става дума за това , че по-голямата част от членовете на обществото не си правят крадено от 30думи труда да вземат участие в управлението,  по силата на обективни природни закони на устройството на човешкото съзнание, дори ако честни и достойни „мениджъри“ биха им дали тази възможност.

За човек е по-комфортно да е член на „стадото“, за да се освободи от бремето на отговорността, за да отслаби нарастващия поток крадено от 30думи с  информация към мозъка си. Това е действие на защитната мозъчна  функция -да предпазва от пренапрежение.

И най-накрая, не като аргумент, а  като илюстрация:

Формировачите  на нашите представи за света – популярни писатели от  всички времена в произведенията си описват  един въображаем свят (приказки, научна фантастика, фентъзи), като  винаги рисуват  крадено от 30думи варианти на идеалното общество.

И там  управляват добри царе, мъдри магьосници, съвети на компетентни учени, някакви други компетентни  или некомпетентни органи, но никъде не се описва вариант, в който всички хора  упражняват властта. Очевидно мозъкът на твореца не може „на живо“  да си представи тази химера.

      Изводи: Необходимо е крадено от 30думи да се страхувате от хората, които внедряват нещо, което не съществува. Хилядократно по-опасни са хора, които принудително  въвеждат нещо, което не съществува.

крадено от 30думи
защищено INVITEXT