Posted inБез категория

Анализ на пазара на пшеница и хляб към 26 юли 2012 г. – МЗХ

Производство на пшеница от реколта `2012 г. По предварителни данни на областните дирекции „Земеделие“ към Министерство на земеделието и храните, към 23 юли са ожънати 9,72 млн. декара с пшеница, което представлява близо 90% от площите. Общият добив на пшеница до момента възлиза на 3,92 млн. тона, при среден добив за страната 404 кг от декар. Предвид тези данни се очаква производството на пшеница от реколта `2012 да достигне около 4,1 – 4,3 млн. тона, което е едно сравнително високо ниво, близко до това от реколта `2011.

Прогнозираното производство на пшеница от реколта `2012, в комбинация с преходните запаси от предходната реколта, които се оценяват на около 300 – 350 хил. тона, ще е напълно достатъчно за задоволяване на вътрешните потребности и ще създаде потенциал за реализиране на значителен износ през пазарната 2012/13 година. Средногодишното потребление на пшеница в страната е в порядъка на 1,7-1,8 млн. тона, от които 1,1 млн. тона за производство на брашна за хляб и хлебни изделия.

Себестойност и цени на пшеница

По данни на „Система за агропазарна информация” ЕООД (САПИ), средните разходи за производство на пшеница от реколта `2012 са около 120 – 130 лв./дка, а средната себестойност на тон пшеница около 300 – 320 лв.

По данни на САПИ, настоящата изкупна кампания стартира при ценови нива от около 320-340 лв./тон хлебна пшеница за различните региони на страната. В рамките на месец юли 2012 г. се регистрира постепенно повишение на изкупните цени на хлебната пшеница, до средно 421 лв./тон за страната към 25.07.2012 г. Повишението е по-чувствително през втората седмица на месеца и по-плавно през последните две седмици. По данни на САПИ, в късния следобед на 25-ти юли обаче са сключени сделки за големи количества на изкупни цени около 400 лв./тон. Средната изкупна цена за юли 2012 г. е 392 лв./тон, като бележи ръст от 8% спрямо предходния месец и 23% спрямо месец юли 2011 г.

В условията на свободен пазар, изкупните цени на пшеница в страната са в пряка зависимост от международните котировки. Така, дори при добра зърнена реколта в страната, цените на хлебното зърно могат да се покачват, следвайки световните тенденции. Именно развитието на международните пазари може да се посочи като основен фактор за покачване на изкупните цени на пшеницата в България през последните няколко седмици.

На 11 юли Департаментът по земеделие на САЩ публикува редовния си месечен доклад за състоянието на световния зърнен баланс. Актуализираните прогнозни данни засилиха напрежението на пазара още повече, като оповестяването им практически съвпадна с излъчването на крайно неблагоприятна метеорологична прогноза за времето в царевичния пояс на САЩ, където продължава да преобладава сухото и горещо време. Според повечето специалисти, загубите на царевичната реколта са необратими, като подобно е положението с пшеницата в Черноморския басейн. Данните показват, че експортният потенциал на трите водещи страни от този регион в лицето на Русия, Украйна и Казахстан ще спадне до 21 млн. тона за настоящата кампания, при 37 млн. т. за предходната.

Според прогнозата на ЕК от 26 юли, производството на зърнени култури в ЕС през 2011/2012 е 284,7 млн. тона, а през 2012/2013 се очаква да намалее с 1,9% до 279,4 млн. тона.

Производството на мека пшеница в ЕС през 2011/2012 се оценява на 128,6 млн. тона, а през 2012/2013 г. се очаква да намалее с 1,6% до 126,1 млн. тона.

Най-голямо намаление на производството на мека пшеница се очаква да има в Испания (-18,9%), Унгария (-5,6%) и Румъния (-8%). Намаление на производството ще има също така във Франция (-7,4%), Германия (-2,4%) и Полша (-1,8%). В Чехия, поради лошите климатични условия и дъждовете през април и май в Централна Европа, се очаква да има закъснение на реколтата и производството да бъде с 20% по-ниско.

Поради очакванията за по-лоша реколта от пшеница в Русия и съответно по-малък обем за износ на пшеница от Русия, както и поради очаквания за намаление на обема за износ на ечемик от Украйна, ЕК е завишила прогнозата за износ на зърнени култури от ЕС, тъй като конкуренцията от Черноморския район ще бъде по-малка.

По отношение на качеството на реколтата ЕК съобщи, че дъждовете във Франция, като най-голям производител на зърнени култури в ЕС, вероятно ще дадат отражение върху качеството.

През последните две седмици световните цени на зърнените култури показват тенденция към увеличение, като причина за това е сушата в САЩ и намалените прогнози за производство на зърнени култури в Русия и Казахстан. Цената на пшеницата в Черноморския район достига 305 щ. д./т (295 щ. д./т.преди 2 седмици), на американската мека зимна пшеница – 338 щ. д./т (318 щ. д./т. преди 2 седмици), а цената на меката пшеница в Руан е 310 щ. д./т (300 щ. д./т преди 2 седмици). Износните цени на меката пшеница също са повлияни към увеличение от климатичните условия в САЩ и Черно море.

Увеличени са котировките по срочните сделки с мека пшеница с падеж ноември 2012,които са по-високи в сравнение със сделките с падеж януари и март 2013.

Износ на пшеница

По данни на Националната служба по зърното (НСЗ), от 01.07.2012 г. до 20.07.2012 г. са изнесени общо 159,6 хил. тона пшеница (почти изцяло за ЕС), което е с 21,2 хил. тона или 15% повече спрямо същия период на предходната година.

Цени на брашно и хляб

По данни на САПИ, през месец юли 2012 г. се наблюдава леко плавно покачване на цените на едро на брашно тип 500, до средно 710 лв./тон с ДДС към края на месеца – с около 6% спрямо края на предходния месец. Средната цена на едро за месец юли 688 лв./тон – с 3% по-висока спрямо предходния месец, но с 12% по-ниска спрямо средната за месец юли 2011 г.

Цените на хляба все още остават стабилни. Към края на месец юли средната цена на едро на бял хляб за страната е 1,24 лв./кг, а тази на дребно – 1,37 лв./кг, съответно с 0,01 и 0,02 лв./кг по-високи спрямо средните за предходния месец, но с 3-4% по-ниски в сравнение със средните за м. юли 2011 г.

Себестойността на крайния продукт в значителна степен зависи от цената на пшеницата и нейните качества, които влияят на рандемана на брашната и неговите хлебопекарни качества.

По експертна оценка, към момента себестойността на хляба възлиза на около 1,03 лв./кг. Суровините, в т. ч. главно брашното, формират около 53% от тази себестойност, а електрическата енергия, газта и нафтата – общо около 8%. Останалата част са други разходи, като за заплати, данък обществено осигуряване и др.

Необходимо е да се отбележи, че през месеците юли и август мелниците ползват суровина от стара реколта, тъй като след прибиране на пшеницата протича процес на доузряване на зърното от 40 до 60 дни, когато в резултат на сложни биохимични процеси се изменя химичния състав на зърното и неговите свойства, намалява се активността на ензимите, ниско молекулните съединения се превръщат във високо молекулни, намаляват количествата на захарите и небелтъчните азотни съединения, намалява се киселинното число на мазнините и титруемата киселинност, паралелно с това се увеличава количеството на белтъчните вещества, нишестето и мазнините в резултат на което се подобрява качеството на глутена. След втория месец мелничните предприятия миксират 50 на 50% пшеницата от стара и нова реколта и едва след третия месец изцяло използват за суровина зърно от новата реколта. Запасеността на мелниците към 30.06 2012 г. е била 180 215 тона, което е напълно достатъчен ресурс за производство на брашна през юли и август.

Средната цена на пшеницата в страната през м. юни възлиза на 363 лв./тон.

Етапната оценка на извършеното окачествяване на пшеницата реколта 2012 година показва, че разпределението на пшеницата по групи е, както следва: първа група – 3,3% при 1,7% за 2011 г., втора група – 29,8%, при 9,6% за 2011 г., втора Б група – 35,1%, при 43,6% за 2011 г. и трета група – 31,8%, при 45,1% за 2011 г. Предварителните данни сочат, че 68,2% от добитата пшеница е с много добри хлебопекарни качества, докато за миналата реколта този процент е 54,9% или ръст с 13,3%.

Средните стойности на основните показатели, които определят качествената характеристика на зърното са:

  • хектолитрова маса: 80,1 ± 2,4 кг/хл, при 78,7 ± 2,3 кг/хл за 2011 г.;

  • съдържание на мокър глутен: 27,0 ± 3,0%, при 23,0 ± 3,0% за 2011 г.;

  • отпускане на глутена: 8,0 ± 2,0 мм, при 7,5 ± 2,5 мм за 2011 г.;

  • число на хлебопекарна сила: 57,0 ± 7,0 усл. ед., при 53,0 ± 7,0 усл. ед. за 2011 г.;

  • съдържание на протеин: 12,7 ± 1,1% с.в., при 11,4 ± 1,1% с.в. за 2011 г.;

  • число на падане: 392 ± 50 секунди, при 319 ± 62 секунди за 2011 г.

Стойностите на тези основни качествени показатели би следвало да повлияят положително върху себестойността на произвежданите суровина и продукти.

Високия хектолитър и стъкловидност на зърното ще повиши значително рандемана на преработеното зърно. Съществува зависимост между тези физични показатели на пшеницата върху добива на брашно. При среден рандеман за минали години от 65-68%, тази година същият ще достигне максималните технологични стойности от порядъка на 75-78%, което би следвало да се отрази в посока надолу на себестойността на брашната.

Увеличеното съдържание на мокър глутен и като цяло на протеините в зърното ще повиши значително качеството на суровината и ще отпадне необходимостта от влагане на допълнителни подобрители и добавки (сух витаминен глутен, ензимни препарати и аскорбинова киселина), което би трябвало да намали себестойността на брашната.

При производството на качествени хлебни изделия от изключителна важност са показателите отпускане на глутена и числото на хлебопекарната сила, които за тази реколта са с много добри стойности. Това би следвало да се отрази положително на себестойността на хляба и неговото качество, тъй като не се налага ползването на допълнителни суровини.

ОТВЪД РЕАЛНОСТТА

Последвайте ни в Телеграм

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *