EVN: предложени промени в ЗЕ създават неравнопоставеност в енергийната система и дискриминация на клиенти

Дружеството внесе в Народното събрание, Министерски съвет, Министерството на икономиката и енергетиката и в ДКЕВР своя анализ на текстове от приетия в началото на април на първо четене проект за промени в Закона за енергетиката

На 29.04.2014 г., в стремежа си да информира открито институциите крадено от 30думи и обществото за развитието на енергийния сектор, EVN България изпрати до депутатите в Народното събрание, до Министерски съвет, до Министерството на икономиката и енергетиката и до ДКЕВР становище по текстове от приетия в началото на април на първо четене проект за промени в Закона за енергетиката, както и алтернативни предложения.

крадено от 30думи

Дружеството счита, че в основната си част гласуваните предложения съдържат неточности и създават неравнопоставеност между участниците в енергийната система и явна дискриминация на коректни клиенти. Основен риск от приетите на първо четене текстове е създаването на реална предпоставка всички коректни клиенти да понасят разходи, възникнали от несправедливото покровителство на малката крадено от 30думи група некоректни клиенти, които противно на всякаква експертна логика със законодателните промени се третират като привилегировани.

Подобен риск личи например от предложения текст за допълнение на ал.1 на чл.123, според който:

„Правото на доставчиците от последна инстанция, обществения доставчик, крайните снабдители и търговците на електрическа енергия да преустановяват временното снабдяване крадено от 30думи с електрическа енергия на крайните клиенти, които ползват електроенергията за битови нужди, възниква при неплащане на потребената електрическа енергия за срок повече от два месеца или в случай, че дължимата потребена сума надвишава размера на половината от минималната работна заплата за страната“.

Дружеството счита, че е силно необходимо да бъде отчетена негативната взаимовръзка, която се създава по отношение насърчаването на недобросъвестно клиентско поведение, неправомерното натоварване на коректни клиенти и неблагоприятния ефект при забавяне на паричните потоци по цялата крадено от 30думи верига – въгледобив, производство, пренос и разпределение.

Анализът показва, че текстовете продължават да съдържат неточностите от първоначалния вариант, изготвен през 2013 г. Налице са все още технически грешки, свързани със сравнения между консумация на газ и електрическа енергия, какъвто е случаят с новата алинея 3 на чл. 183а, според която: крадено от 30думи „В случаи, в които отчетените показания на клиента на природен газ за всеки един измервателен период са по-високи с над 50% от средната сметка за електрическа енергия на клиента, за период от шест месеца назад, крайният снабдител е задължен да информира клиента за това, като клиента има право да подаде крадено от 30думи възражение срещу сметката, което го освобождава от задължението да заплати дължимата сума по тази сметка до разглеждане на възражението му.“

Основна загриженост на EVN България е, че забавянето или липсата на заплащане на дължимите суми за консумирана електрическа енергия от клиентите рискува да намали и дори преустанови плащанията не само крадено от 30думи към републиканския бюджет, но и към останалите дружества по веригата за производство и пренос. По този начин се създава допълнителен риск за българската енергийна система, която и без тях е поставена в сериозна криза.

Водени от разбирането, че към законодателна промяна трябва да се пристъпва експертно, като се изследват всички крадено от 30думи последици, EVN България отново декларира готовност за експертен диалог по темата и съдействие в интерес на цялото общество. Без изследване и оценка на рисковете за енергийния сектор, предлаганите изменения ще доведат до силно негативни последици не само за клиентите, но и за всички дружества по веригата в България.

крадено от 30думи
защищено INVITEXT

One thought on “EVN: предложени промени в ЗЕ създават неравнопоставеност в енергийната система и дискриминация на клиенти

Add Comment