EVN: предложени промени в ЗЕ създават неравнопоставеност в енергийната система и дискриминация на клиенти

Дружеството внесе в Народното събрание, Министерски съвет, Министерството на икономиката и енергетиката и в ДКЕВР своя анализ на текстове от приетия в началото на април на първо четене проект за промени в Закона за енергетиката

На 29.04.2014 г., в стремежа си да информира открито институциите и обществото за развитието на крадено от 30думи енергийния сектор, EVN България изпрати до депутатите в Народното събрание, до Министерски съвет, до Министерството на икономиката и енергетиката и до ДКЕВР становище по текстове от приетия в началото на април на първо четене проект за промени в Закона за енергетиката, както и алтернативни предложения.

Дружеството счита, че в основната крадено от 30думи си част гласуваните предложения съдържат неточности и създават неравнопоставеност между участниците в енергийната система и явна дискриминация на коректни клиенти. Основен риск от приетите на първо четене текстове е създаването на реална предпоставка всички коректни клиенти да понасят разходи, възникнали от несправедливото покровителство на малката група некоректни клиенти, които противно крадено от 30думи на всякаква експертна логика със законодателните промени се третират като привилегировани.

Подобен риск личи например от предложения текст за допълнение на ал.1 на чл.123, според който:

„Правото на доставчиците от последна инстанция, обществения доставчик, крайните снабдители и търговците на електрическа енергия да преустановяват временното снабдяване с електрическа енергия на крайните крадено от 30думи клиенти, които ползват електроенергията за битови нужди, възниква при неплащане на потребената електрическа енергия за срок повече от два месеца или в случай, че дължимата потребена сума надвишава размера на половината от минималната работна заплата за страната“.

Дружеството счита, че е силно необходимо да бъде отчетена негативната взаимовръзка, която се крадено от 30думи създава по отношение насърчаването на недобросъвестно клиентско поведение, неправомерното натоварване на коректни клиенти и неблагоприятния ефект при забавяне на паричните потоци по цялата верига – въгледобив, производство, пренос и разпределение.

Анализът показва, че текстовете продължават да съдържат неточностите от първоначалния вариант, изготвен през 2013 г. Налице са все още технически крадено от 30думи грешки, свързани със сравнения между консумация на газ и електрическа енергия, какъвто е случаят с новата алинея 3 на чл. 183а, според която: „В случаи, в които отчетените показания на клиента на природен газ за всеки един измервателен период са по-високи с над 50% от средната сметка за електрическа енергия крадено от 30думи на клиента, за период от шест месеца назад, крайният снабдител е задължен да информира клиента за това, като клиента има право да подаде възражение срещу сметката, което го освобождава от задължението да заплати дължимата сума по тази сметка до разглеждане на възражението му.“

Основна загриженост на EVN България е, че крадено от 30думи забавянето или липсата на заплащане на дължимите суми за консумирана електрическа енергия от клиентите рискува да намали и дори преустанови плащанията не само към републиканския бюджет, но и към останалите дружества по веригата за производство и пренос. По този начин се създава допълнителен риск за българската енергийна система, която и крадено от 30думи без тях е поставена в сериозна криза.

Водени от разбирането, че към законодателна промяна трябва да се пристъпва експертно, като се изследват всички последици, EVN България отново декларира готовност за експертен диалог по темата и съдействие в интерес на цялото общество. Без изследване и оценка на рисковете за енергийния сектор, крадено от 30думи предлаганите изменения ще доведат до силно негативни последици не само за клиентите, но и за всички дружества по веригата в България.

защищено INVITEXT

Последвайте ни в Телеграм

One thought on “EVN: предложени промени в ЗЕ създават неравнопоставеност в енергийната система и дискриминация на клиенти

Add Comment