EVN изпрати напомнящи писма до ВЕИ производителите за изграждане на система за дистанционно управление и предаване на данни в реално време

EVN България изпрати напомнящи писма до ВЕИ производителите за изграждане на система за дистанционно управление и предаване на данни в реално време Действия за предаване на данни в реално време са предприели ВЕИ централи с обща мощност 355 MW, което е близо 60% от общата инсталирана ВЕИ мощност в мрежата на EVN България

Днес EVN България изпрати отново писма до производители на енергия от възобновяеми източници, присъединени към електроразпределителната мрежа в Югоизточна България, напомнящи за тяхното задължение да осигурят предаване на данни в реално време за доставената в точката на присъединяване електрическа мощност.

Целта на тези данни е да бъдат предавани към Електроенергийния системен оператор (ЕСО), за да може той да балансира енергийната система на Република България.

Писмата следват разпоредбите на чл. 30, ал.4 и ал.5 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) (обн. ДВ бр. 35 от 3.05.2011 г.), съгласно които производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност над 30 kW, чиито енергийни обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа са задължени да осигурят предаването на данни в реално време към оператора на съответната разпределителна мрежа.

Това са вторите писма за последните 30 дни, които EVN България изпраща до ВЕИ производителите, присъединени към мрежа средно напрежение в Югоизточна България за изпълнение на тяхното задължение.

Предишните писма бяха изпратени в началото на месец март 2013 г., като в тях EVN България посочи различни варианти за изграждане на система за дистанционно управление и предаване на данни в реално време.

Допълнително EVN България уведоми и производители с ВЕИ централи с мощност над 30 kW, присъединени към мрежа ниско напрежение. Един от вариантите включва разработването на стандартизирано табло за събиране и изпращане на данни в реално време за работната мощност на съответната ВЕИ централа с възможност за дистанционно управление.

Разработеното табло е съвместимо със SCADA системата на EVN България като получаваните данни ще се предават на ЕСО, който също ползва тази система. Друга възможност е ВЕИ производителите сами да разработят, проектират и внедрят подобна система за дистанционно управление и предаване на данни в реално време, като данните следва да са със съвместим формат и да отговарят на всички изисквания, стандарти и комуникационни протоколи, по които работи съществуващата SCADA – система, ползвана от EVN България и от ЕСО.

За доставката и монтажа на стандартизираното табло от страна на ЕVN България бяха проведени задължителните процедури за доставка по реда на Закона за обществените поръчки, чрез която процедура беше избран изпълнител на доставката. До този момент действия за изпълнение на горепосочените задължения са предприели ВЕИ централи с обща мощност 355 MW, равняващи се на близо 60% от общата инсталирана мощност от ВЕИ в мрежата на EVN България, която възлиза на 618 MW.

Поради липса или само частични действия на останалите централи EVN България реши отново да напомни за техните законови ангажименти, с цел спазване на горепосочената процедура.

Add Comment