Поредното климатично плашило от ООН

земяСпоред годишния доклад на Междуправителствената експертна група по изменение на климата, който ще бъде публикуван през пролетта на 2014 г., през следващите десетилетия заради сериозните глобални климатични промени,  драстично ще се влошават условията на живот на Земята.

Американски  журналисти са успели да получат достъп до проекта на този документ. Ето крадено от 30думи някои извадки от него:

„През  ХХI век, неблагоприятните промени в климата, свързани с процеса на глобалното затопляне ще бъдат причина за спада на икономическия растеж и намаляване на броя на бедните граждани.  По някое време на годината в някои райони високите температури на въздуха в съчетание с високите нива на крадено от 30думи влажност ще блокират всякаква човешка  дейност. Излизането на открито ще бъде смъртоносно“.

Също така ще се увеличи броят на жертвите на наводнения, горски пожари, епидемии и глад. На първо място, това ще се отрази най много върху най-бедните страни и региони, които сами не  са в състояние да се противопоставят крадено от 30думи на вредното въздействие на глобалното затопляне. Сушата ще доведе до разпадането на съществуващата инфраструктура. Според учените, намаляването на подходящи за обитаване от хора места, ще доведат до военни конфликти. Ще се засилва борбата за източници на прясна вода.

Проектът на доклада, е изпратен до правителствата на държавите-членки на ООН. Окончателният крадено от 30думи вариант на документа трябва да бъде публикуван през март следващата година, а до тогава ще бъдат направени допълнения и промени на базата на мненията на експерти от различни изследователски организации.

защищено INVITEXT

Add Comment