Много хора имат познати, които успешно съчетават работата, родителството и активен социален живот, което  измъчва мнозина с въпроса: защо не мога да правя същото? Как можете да разберете дали достатъчно…

Германската статистическа служба Statista сравнява  заплатите в различни европейски страни.  Както се оказва, цената на труда в Германия е по-ниска , отколкото в повечето съседни страни – средно 31,70 евро…

През следващите години  безработните ще се увеличат с още  13 милиона души, смятат експертите на  Международната организация на труда (МОТ) (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–dgreports/–dcomm/–publ/documents/publication/wcms_233953.pdf) . Те са уверени: световната икономика расте толкова бавно,…