Правителството направи промени в постановлението за създаване на Съвет за електронно управление (СЕУ) при Министерския съвет. Целта е Съветът да се превърне в реално действащ орган, който да координира усилията…

Правителството прие Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в България (2014-2020). Тя дефинира конкретни мерки, дейности, проекти, срокове и финансови ресурси, необходими за постигане на…