Защо САЩ не пожелаха да осъдят смъртното наказание за  хомосексуалност

Съветът по правата на човека на ООН гласува резолюция, осъждаща прилагането на смъртното наказание за „вероотстъпничество, богохулство, прелюбодеяние, и хомосексуални връзки.“ Резолюцията беше приета с мнозинство: за нея гласуваха 27…