Личните карти на българите ще са с чип от 2018 г.

Правителството одобри промени в закона за българските лични документи, с които се създава правна възможност личните карти на българските граждани да съдържат данни и удостоверения за електронна идентичност и квалифициран електронен подпис.

Законопроектът, който ще бъде предложен за приемане от Народното събрание, е систематично свързан крадено от 30думи с нормативната уредба за електронната идентификация и удостоверителните услуги в националното и европейското право (Регламент ЕС 910/2014) и е съобразен с възприетите в държавите-членки стандарти и добри практики.

Законопроектът не налага задължителна смяна на личните карти – тя ще става поетапно, при изтичане на настоящите. По данни на МВР всяка крадено от 30думи година, поради изтичане на срока, загуба или навършване на 14-годишна възраст, се издават по около 600 000 лични карти, като в някои години се очаква този брой да нарасне до 1 600 000.

Предвидена е възможност на електронния носител на информация в личната карта да се записват и биометрични данни крадено от 30думи на лицето, в отделен защитен сегмент на носителя, съгласно препоръките на Международната организация по гражданско въздухоплаване, ако в заявлението за издаване лицето е заявило желание за това.

С крадено от 30думи цел използване на електронната идентификация от максимално голям брой граждани, законопроектът изрично урежда наличието на електронен носител на информация (чип) в личните карти. Предвидено е заявяването на желанието да се ползва електронна идентификация да става според правилото на изричния отказ, като така се гарантира правото на избор на българските граждани. крадено от 30думи По този начин се създават условия услугата да се ползва от значителен брой лица, което ще има позитивен ефект върху изграждането на електронното управление, отварянето на институциите към гражданите и достъпа до електронни административни услуги.

Като допълнителна мярка за постигане на масова употреба на електронната идентификация и с оглед на крадено от 30думи техническите възможности на електронните носители, законопроектът регламентира използването на електронна идентификация и в международния паспорт. Записването на удостоверения за електронна идентичност и електронен подпис става само ако гражданинът е заявил изрично желание за това. Макар идентификацията с паспорт за целите на електронното управление да е подход, който никоя друга държава крадено от 30думи не използва, възможността за това може да бъде полезна на българските граждани, особено на живеещите или пребиваващите в чужбина.

Законопроектът разширява възможностите за подаване на заявления за издаване на документи по електронен път като добавя използването на електронната идентификация като алтернатива на квалифицирания електронен подпис.

Предвижда се законът да влезе крадено от 30думи в сила от 1 януари 2018 г., когато МВР ще има техническа възможност за издаване на лични документи с електронен носител.

крадено от 30думи
защищено INVITEXT