НСИ отчита драстично увеличение на държавния дълг за 2014 г.

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2014 г. сектор „Държавно управление” отчита бюджетен дефицит от 4 826 млн. лв., или 5.8% от БВП.

Разликата между предварителните и окончателните данни за дефицита в размер на 2 489 млн. лв., или 3.0% от БВП, се крадено от 30думи дължи основно на включването на Фонда за гарантиране на влоговете в банките към сектор „Държавно управление“. Данните за БВП са ревизирани на базата на разработени и внедрени промени в данните на националните сметки, свързани с включването на общи препоръки на ЕК.

Другите промени са незначителни и се дължат на окончателните крадено от 30думи данни за постъпленията от данъци, годишните отчети за дейността на държавните болници и публичните дружества, класифицирани в сектор „Държавно управление“, и окончателните данни от годишните финансови отчети на първостепенните разпоредители с бюджети.

Промяната в секторната класификация на Фонда за гарантиране на влоговете в банките увеличи дефицита в подсектор „Централно управление” крадено от 30думи с 3.1% от БВП, като той достигна 4 867 млн. лв. – 5.8% от БВП.

Подсектор „Местно управление” е с дефицит от 26.0 млн. лв. (0.03% от БВП), крадено от 30думи като подсектор „Социалноосигурителни фондове” реализира излишък от 67 млн. лева (0.1% от БВП).

Дългът на Р България за 2014 г. е в размер на 22 560 млн. лв., или 27.0% от БВП.

zad

Статистическата информация за дейността на сектор „Държавно управление”, включително за дълга, дефицита и излишъка, се изготвя по крадено от 30думи хармонизирана методология на ЕС1. В изпълнение на Регламент на Съвета № 479/2009 за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит всяка държава членка предоставя на Евростат (ЕК) предварителни данни за дефицита/излишъка и дълга за отчетната година към 31.03. на следващата година и окончателни данни към 30.09. на следващата година.

крадено от 30думи
защищено INVITEXT