Електронното управление в България може да започне към 2020 г.

Правителството прие Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в България (2014-2020). Тя дефинира конкретни мерки, дейности, проекти, срокове и финансови ресурси, необходими за постигане на стратегическите цели:

* Предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса;

крадено от 30думи

* Трансформиране на администрацията в цифрова посредством интеграция на информационните процеси;

* Популяризиране, достъп и участие.

Пътната карта очертава рамката на всички текущи и нови дейности в областта на електронното управление и конкретизира процесите по създаване на електронни услуги за гражданите и бизнеса, както и изграждането на вътрешна информационна и крадено от 30думи комуникационна инфраструктура. Нейната цел е да използва и надгради на широк фронт дейностите във всяка основна област и успешните пилотни проекти, реализирани до момента. Предвижда се ускорено въвеждане на електронни услуги от повече администрации, подобрения на качеството за осигуряване на информация за вече съществуващи услуги, въвеждане на непрекъснато подобрение вътре крадено от 30думи в организацията на комплексните услуги, които са в процес на внедряване.

Очакваните ефекти са свързани с повишаване ефективността на държавната, общинските и съдебната системи при обслужването на крадено от 30думи гражданите и бизнеса за бързо и лесно предоставяне на качествени услуги чрез повсеместно прилагане на средствата на е-управление; повишаване на прозрачността и отчетността и намаляване на корупцията; създаване на нови възможности за участие на структурите на гражданското общество в управлението.

Финансирането на дейностите за реализация на стратегията ще бъде крадено от 30думи осигурено със средства от Европейския социален фонд и от Програмата за развитие на селските райони.

защищено INVITEXT

Add Comment